Acţiuni Petrom


Structura acţionariatului

La data prezentului raport, OMV Petrom S.A. are următoarea structură a acţionariatului: 51,01% - OMV Aktiengesellschaft, 20,64% - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), 20,11% - Fondul Proprietatea, un fond creat special de statul român cu scopul despăgubirii persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv în timpul regimului comunist (fondul deţine un portofoliu diversificat de acţiuni ale unor companii din România şi străinătate) - listat la Bursa de Valori Bucureşti în ianuarie 2011, şi 2,03% - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Cota rămasă, de 6,21%, se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), fiind deţinută de aproximativ 465.000 de investitori instituţionali şi persoane fizice, atât din România, cât şi din străinătate.

Structura acţionariatului Petrom

Acţiunile

Anul 2011 a adus un nivel înalt de turbulenţă şi o volatilitate crescută pe pieţele de capital internaţionale. Criza datoriilor suverane ale ţărilor europene, precum şi datele economice mai slabe decât cele estimate au sporit aversiunea investitorilor faţă de risc şi au dus la fluctuaţii semnificative ale performanţei pieţelor de capital locale şi regionale.

În ceea ce priveşte activitatea de tranzacţionare, preţul acţiunii Petrom a înregistrat o tendinţă de creştere în primul trimestru din 2011 şi a atins nivelul maxim al anului, de 0,4500 lei/acţiune, în data de 8 aprilie. În trimestrele următoare, acţiunile au pierdut o parte din avans şi au menţinut o traiectorie negativă, reflectând turbulenţele de pe pieţele internaţionale. În 2011, preţul minim de închidere a fost de 0,2750 lei/acţiune, înregistrat în data de 5 octombrie, volumele de tranzacţionare situându-se sub medie.

Per ansamblu, preţul acţiunii Petrom a pierdut 13,4% în 2011, depaşind totuşi performanţa indicelui BET (cele mai tranzacţionate zece companii listate la BVB), care a scăzut cu 17,7%, şi a indicelui BET-C (BET Composite), care a înregistrat o scădere de 15,7% în aceeaşi perioadă. Indicele ROTX, calculat la Bursa de Valori de la Viena, care reflectă în timp real evoluţia celor mai lichide 14 acţiuni tranzacţionate la BVB, a scăzut cu 20,7% în 2011, în timp ce indicele sectorial BET-NG (companiile al căror domeniu de activitate principal este asociat sectorului energetic şi de utilităţi) a înregistrat o reducere de 20,7% pe parcursul anului.

Capitalizarea bursieră a Petrom la sfârşitul anului 2011 a fost de 16,4 mld. lei şi a reprezentat 23,2% din capitalizarea totală a companiilor listate la BVB.

 

Simboluri acţiuni Petrom  
ISIN ROSNPPACNOR9
Bursa de Valori Bucureşti SNP
Bloomberg SNP RO
Reuters ROSNP.BX

Descarcă tabelul

Acţiunile Petrom - in cifre 2009 2010 2011
Număr de acţiuni 56.644.108.335 56.644.108.335 56.644.108.335
Capitalizare bursieră (mil. lei)1 14.104 18.976 16.427
Capitalizare bursieră (mil. euro)1 3.356 4.429 3.803
Preţ maxim (lei) 0,2920 0,3660 0,4500
Preţ minim (lei) 0,1160 0,2520 0,2750
Preţ la sfârşitul anului (lei) 0,2490 0,3350 0,2900
Profit/acţiune (lei/acţiune) 0,0152 0,0389 0,0663
Dividend pe acţiune (lei) 0 0,0177 0,031
Randamentul dividendului1 0% 5,2% 10,7%
Rata de distribuire a profitului 0% 46% 47%

1 Calculat pe baza preţului de închidere al acţiunii în ultima zi de tranzacţionare din anul respectiv.

Evoluţia cursului acţiunilor Petrom şi a indicelui BET 2010-2011

Adunarea Generală a Acţionarilor

Pe 26 aprilie 2011 au avut loc Adunarea Generală Ordinară (AGOA) şi cea Extraordinară (AGEA) a Acţionarilor. În cadrul AGOA a fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al OMV Petrom S.A. pentru exerciţiul financiar 2011. AGOA a aprobat şi un dividend brut de 0,0177 lei/acţiune pentru exerciţiul financiar 2010, în cuantum total de 1.003 mil. lei, corespunzând unei rate de distribuire a profitului de 46%. AGOA a luat act de renunţarea lui Wolfgang Ruttenstorfer la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Petrom şi a aprobat numirea lui Manfred Leitner (membru al Directoratului OMV) în locul acestuia, Gerhard Roiss devenind, astfel, Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Petrom. În plus, AGOA a aprobat revocarea lui Marian Ţurlea din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al Petrom, ca urmare a solicitării MECMA. De asemenea, AGOA a aprobat propunerea MECMA de numire a lui Constantin Dascălu, consilier personal al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat valabil până la 28 aprilie 2013. AGOA a aprobat, de asemenea, numirea Ernst & Young Assurance Service S.R.L. drept noul auditor financiar al Petrom pentru anul 2011, în locul Deloitte Audit S.R.L. AGEA a aprobat schimbarea sediului social al companiei, începând cu 23 mai 2011. Adresa noului sediu este: Strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City").

Oferta publică secundară

La 15 februarie 2011, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), în numele MECMA, a început procesul de selecţie al intermediarului pentru oferta publică secundară (SPO) de vânzare a 5,57 mil. acţiuni, reprezentând 9,84% din capitalul social al Petrom (numărul total al acţiunilor deţinute de MECMA, corespunzând unei cote de 20,64% din capitalul social). MECMA a primit oferte de la şase consorţii diferite interesate să gestioneze procesul de vânzare pentru stat. În urma procesului de selecţie, consorţiul format din Renaissance Capital Limited, SSIF EFG Eurobank Securities S.A., SSIF BT Securities S.A. şi SSIF Romcapital S.A. a primit mandatul de a intermedia oferta. Pe durata procesului SPO, conducerea şi echipa de proiect ale Petrom au depus eforturile necesare pentru a răspunde integral cerinţelor stabilite de statul român şi de consorţiul câştigător şi au fost disponibili pentru informaţii şi clarificări. Atât Directorul General, cât şi Directorul Finaciar ai Petrom au participat activ în turneul de promovare, cu durata de două săptămâni, organizat de consorţiu împreună cu statul român, întâlnind investitori instituţionali din mai multe centre financiare europene (Londra, Frankfurt, Geneva, Zürich, Viena), precum şi din Bucureşti. Prospectul final a fost aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare la 20 iunie, iar subscrierea a avut loc între 11 şi 22 iulie 2011 şi a fost alcătuită din două tranşe: una pentru investitorii retail, reprezentând 15% din acţiunile ofertate, şi una pentru investitorii instituţionali, reprezentând 85% din acţiunile ofertate. Preţul maxim a fost stabilit la 0,46 lei/acţiune, statul rezervându-şi dreptul de a publica oricând (cel târziu cu două zile lucrătoare înainte de ultima zi de depunere a ofertelor) un prag minim (preţ de referinţă) sub care nu va vinde niciuna din acţiunile oferite. La 15 iulie, Guvernul a stabilit preţul minim de referinţă la 0,3708 lei/ acţiune. La 22 iulie, oferta s-a încheiat fără succes, deoarece subscrierile valabile nu au depăşit pragul minim, de 80% din acţiunile ofertate.

În ceea ce priveşte posibila reluare a ofertei publice secundare de către statul român în 2012, conducerea şi echipa de proiect ale Petrom vor oferi sprijinul corespunzător pentru finalizarea cu succes a tranzacţiei, folosindu-se şi de experienţa câştigată în urma turneului de promovare şi a eforturilor depuse anul trecut.

Activităţi privind relaţia cu investitorii

În 2011, conducerea executivă şi echipa dedicată relaţiei cu investitorii au răspuns cererii sporite de informaţii din partea investitorilor şi analiştilor, ca urmare a mediului dificil de activitate şi a interesului crescut faţă de Petrom, datorat ofertei publice secundare iniţiate de MECMA, prin OPSPI. Petrom a găzduit întâlniri „1-la-1" şi conferinţe telefonice cu diverşi analişti şi investitori instituţionali din România şi din străinătate. De asemenea, Petrom a luat parte la conferinţe pentru analişti şi investitori organizate atât la nivel local, cât şi internaţional. În cadrul întâlnirilor, analiştii şi investitorii au avut ocazia de a adresa în mod direct întrebări reprezentanţilor companiei, inclusiv Directorului General Executiv şi/sau Directorului Financiar, precum şi echipei dedicate relaţiei cu investitorii şi de a discuta cu aceştia despre rezultatele companiei şi direcţiile strategice ale Petrom. Un total de circa 100 de întâlniri şi prezentări „1-la-1” sau de grup au avut loc pe parcursul anului 2011, cu participarea a peste 200 de investitori şi analişti.

Începând cu anul 2010, Petrom raportează trimestrial situaţii financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) către pieţele de capital. Acest lucru conferă un grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate cu companiile internaţionale din domeniul nostru de activitate. În concordanţă cu reglementările pieţei locale, Petrom întocmeşte, de asemenea, situaţii financiare individuale, conform Standardelor Româneşti de Contabilitate (RAS).Pentru a asigura un nivel înalt de transparenţă şi promptitudine, toate rapoartele companiei, comunicatele şi informaţiile importante pentru acţionari, analişti şi investitori se postează prompt, ulterior diseminării către BVB, pe site-ul nostru de internet, www.petrom.com, la secţiunea Relaţia cu investitorii.

Dividende

În data de 27 aprilie 2012, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat plata unui dividend net în valoare de 0,031 lei/acţiune pentru exerciţiul financiar 2011, rezultând o rată de distribuire a profitului de 47%.

Acţiuni proprii

La sfârşitul anului 2011, OMV Petrom S.A. deţinea un număr total de 204.776 de acţiuni proprii, reprezentând 0,0003% din capitalul social. În cursul anului 2011, Petrom nu a răscumpărat şi nici nu a anulat acţiuni proprii.

Finalizarea alocării de acţiuni către angajaţi

Petrom a iniţiat, la data de 8 ianuarie 2010, un program de răscumpărare de acţiuni proprii în vederea îndeplinirii obligaţiei asumate conform contractului colectiv de muncă aplicabil cu privire la distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de acţiuni proprii către persoanele îndreptăţite (foşti şi actuali angajaţi), care a fost explicat pe larg în raportul anual pe 2010.

Programul de răscumpărare de acţiuni a început pe 8 ianuarie 2010 şi a fost finalizat pe 18 ianuarie 2010, alocarea efectivă cu titlu gratuit a acţiunilor realizându-se între 23 iunie şi 16 decembrie 2010. OMV Petrom S.A. a distribuit fiecărei persoane îndreptăţite un număr de 100 (o sută) de acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, tranzacţionate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Pe data de 7 ianuarie 2011, Petrom a anunţat finalizarea distribuirii de acţiuni către persoanele îndreptăţite. Dintr-un total de 6.195.500 de acţiuni achiziţionate de OMV Petrom S.A. de pe piaţa reglementată a BVB (reprezentând 0,011% din capitalul social al companiei), un număr total de 6.133.500 de acţiuni au fost distribuite către 61.335 de persoane.

În consecinţă, numărul total de acţiuni deţinute în Trezorerie din programul de răscumpărare la finele anului 2011 era de 62.000 de acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, reprezentând 0,0001% din capitalul social al companiei.

Rezultatul exercitării opţiunii de retragere ca urmare a procesului de desprindere

Pe data de 24 februarie 2011, compania a anunţat public preţul de retragere stabilit de expertul independent numit de Registrul Comerţului la 23 septembrie 2010 (Pricewaterhouse Coopers Management Consultants S.R.L.) ce defineşte preţul acţiunilor de plătit acţionarilor care şi-au exercitat dreptul de retragere. Publicarea preţului de retragere s-a făcut în urma desprinderii şi transferului activităţilor de marketing ale OMV Petrom S.A. către OMV Petrom Marketing S.R.L. (o entitate deţinută 100% de OMV Petrom S.A.) şi a procedurii de retragere privind acţionarii companiei, în conformitate cu prevederile articolului 134 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 aprobată de AGEA, care a avut loc pe 3 august 2010.

Preţul de retragere a fost de 0,352 lei/acţiune – preţ brut, incluzând taxele şi comisioanele aferente.La finalizarea procedurii de retragere, pe data de 16 martie, OMV Petrom S.A. nu a fost în situaţia de a răscumpăra acţiuni de la acţionarii care şi-au menţinut cererea de retragere.

Calendar Financiar 2012

Descarcă tabelul

Evenimente Data
Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-decembrie şi T4 20111 22 februarie 2012
Publicarea Raportului Anual 2011 27 aprilie 2012
Adunarea Generală a Acţionarilor 27 aprilie 2012
Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-martie 2012 9 mai 2012
Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-iunie şi T2 2012 8 august 2012
Prezentarea rezultatelor pentru ianuarie-septembrie şi T3 2012 7 noiembrie 2012

1 Rezultate consolidate preliminare, neauditate ale Grupului Petrom, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).

Contact Relaţia cu Investitorii

Sorana Baciu
Strategie, Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu Investitorii
OMV Petrom S.A.
Adresa poştală: Strada Coralilor nr. 22, sector 1,
Bucureşti
Tel: +40 (0) 372 868 930
Fax: +40 (0) 372 868 518
E-mail:investor.relations.petrom@petrom.com

Rapoarte prin poştă

Pentru obţinerea versiunii tipărite a rapoartelor trimestriale şi anuale în română şi engleză, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail pe adresa investor.relations.petrom@petrom.com sau să folosiţi serviciul pentru comenzi de pe site-ul nostru www.petrom.com.


« inchide