Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie


  Note 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare
Profit înainte de impozitare   2.605,32 4.608,59
Ajustări pentru:      
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli financiare 22, 23 219,40 126,03
Venituri din dobânzi 22 (58,28) (43,32)
Mişcarea netă a provizioanelor pentru
- Active financiare   (0,62) 9,10
- Stocuri   19,06 63,38
- Creanţe   (119,78) (28,92)
- Pensii şi alte datorii similare   14,09 (101,93)
- Provizioane pentru dezafectare şi restaurare   50,36 (6,27)
- Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli   (288,48) 264,71
Pierderi din creanţe şi alte elemente similare   248,78 131,00
Venituri din investiţii în entităţi asociate 21 (4,43) (0,26)
(Câştigul) / Pierderea din vânzarea de filiale   (30,90) -
Efectul acoperirii împotriva riscurilor de trezorerie transferat
prin situaţia consolidată a veniturilor şi cheltuielilor
  (196,65) 95,49
(Câştigul) / Pierderea din cedarea activelor imobilizate   (8,71) (4,68)
(Câştigul) / Pierderea din cedarea activelor financiare   (0,77) -
Amortizare şi ajustări de depreciere a activelor imobilizate 5, 6, 20 2.811,62 2.830,21
Alte elemente fără impact asupra fluxurilor de trezorerie   (196,23) (105,08)
Trezoreria generată de activitatea de exploatare înainte de
modificări ale capitalului circulant
  5.063,78 7.838,05
(Creşterea) / scăderea stocurilor   4,01 33,61
(Creşterea) / scăderea creanţelor şi a altor active   (523,01) (432,42)
Creşterea / (scăderea) furnizorilor   559,36 (53,45)
Dobânzi primite   56,36 43,28
Dobânzi plătite   (165,08) (142,98)
Impozit pe profit plătit   (365,60) (844,47)
Trezoreria netă generată din activitatea de exploatare   4.629,82 6.441,62
Flux de trezorerie din activitatea de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale   (4.322,07) (5.264,87)
Încasări din vânzarea de mijloace fixe   134,53 113,17
Încasări din vânzarea de titluri de participare   0,77 -
Achiziţia de acţiuni proprii   (1,78) -
Achiziţii de filiale, mai puţin numerarul dobândit 30 (68,41) -
Încasări din vânzarea companiilor din grup, mai puţin numerar 30 (6,93) 59,25
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii   (4.263,89) (5.092,45)
Flux de trezorerie din activitatea de finanţare
Încasări nete / (Rambursări) nete aferente împrumuturilor 30 832,43 (1.199,23)
Dividende plătite   (0,28) (993,32)
Trezoreria netă generată de / (utilizată) în activitatea de finanţare   832,15 (2.192,55)
Efectul modificării cursurilor de schimb asupra numerarului şi echivalentelor de numerar   6,52 8,62
Total fluxuri de trezorerie   1.204,60 (834,76)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului   384,00 1.588,60
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului   1.588,60 753,84

Note la situaţiile financiare consolidate


« inchide